Dodatkowa dzia³alnoœæ

Nasza maszynownia produkcyjna wyposa¿ona jest w nowoczesne centra obróbcze, wspomagaj¹ce proces budowy urz¹dzeñ. Oferujemy dodatkowo us³ugi obróbcze czêœci maszyn, w tym równie¿ produkcjê form butelek do automatów rozdmuchuj¹cych.
Witamy na stronie firmy Tech-Pak

Pic 1

Nasza firma zajmuje siê produkcj¹ maszyn rozlewniczych pocz¹wszy od projektu a¿ po wykonanie pod indywidualne zamówienie. Nasze maszyny maj¹ zastosowanie w przemyœle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spo¿ywczym.

W gamie naszych produktów znajduj¹ siê kompletne linie produkcyjne, jak i równie¿ pojedyncze urz¹dzenia.

Mo¿emy zaoferowaæ automatyczne maszyny rozlewaj¹ce do ró¿nego rodzaju p³ynów równie¿ mocno pieni¹cych siê, zakrêcarki wyposa¿one w automatyczny orientator nakrêtek oraz urz¹dzenia etykietuj¹ce.

Oprócz maszyn do rozlewu p³ynów wykonujemy urz¹dzenia pakuj¹ce tj. tunele pakuj¹ce, a tak¿e dozowniki objêtoœciowe oraz wagowe. Dozowniki maj¹ mo¿liwoœæ dok³adnego odmierzenia danego produktu w postaci p³ynnej lub sypkiej.

Nasz asortyment obejmuje równie¿ wydmuchiwarki do butelek PET. Maszyny wyposa¿one s¹ w automatyczny podajnik preform.

Ponadto oferujemy ró¿nego rodzaju ko³a zbiorcze, podajniki oraz transportery.

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ 4405715872